Naše služby

Príprava žiadostí o dotácie z fondov Eúropskej Únie

V rámci našich služieb sa orientujeme na získavanie grantov a dotácií z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, grantových schém a štátnej pomoci. Pomôžeme Vám zorientovať sa v európskych a medzinárodných grantových schémach a jednotlivých dotáciách ministerstiev.

Čomu sa venujeme v rámci fondov EÚ?

V súčasnom programovacom období 2021-2027 pomáhame našim klientom nájsť možnosti financovania pre akúkoľvek oprávnenú aktivitu. Obdobie nasledujúcich šiestich rokov je však zamerané na environmentálnu oblasť, energetickú efektívnosť a podporu výskumu a vývoja.

Zastrešujeme manažment projektového riadenia v každej fáze projektu. Naši certifikovaní projektoví manažéri koordinujú riadenie projektu a dohliadajú na jeho správnu implementáciu v súlade s požiadavkami poskytovateľov grantov. Tak minimalizujú riziko nevyplatenia či vrátenia získaného príspevku.

S čím všetkým vám dokážeme pomôcť?:

 • V rámci prípravy na projekt overujeme oprávnenosť žiadateľa a plánovaného zámeru, miesta realizácie či pripravenosť klienta
 • Posudzujeme predpokladané naplnenia merateľných ukazovateľov a oprávnenosti jednotlivých výdavkov
 • Posúdime potrebu verejných obstarávaní
 • Vypracujeme kompletnú dokumentáciu, ktorá zahŕňa žiadosť o nenávratný finančný príspevok a súvisiace prílohy tak, aby napĺňala všetky kritériá financujúceho programu
 • Príprava rozpočtu projektu, nevyhnutných štúdií, posudkov a analýz
 • Vypracujeme dokumentáciu po schválení nenávratného finančného príspevku
 • Vykonáme kontrolu súladu realizovaných projektov s podmienkami pomoci
 • Usmerňovanie administratívnych činností počas implementácie projektu
 • Komunikujeme s Riadiacim orgánom či Sprostredkovateľským orgánom podľa potreby, a to buď elektronicky, telefonicky, osobne alebo prostredníctvom systému ITMS, aby mohol byť projekt bez problémov zrealizovaný
 • Dohliadame na časové zladenie dodávateľov a všetkých potrebných aktivít v rámci projektu
 • Komunikujeme s dodávateľmi za Vás, dohodneme sa s nimi na spôsobe predkladania faktúr, potrebných náležitostiach v prílohách vrátane fotodokumentácie z priebehu realizácie projektu
 • Zabezpečíme a verifikujeme dokumenty, ktoré riadiaci orgán vyžaduje počas celého administratívneho procesu
 • Ak v projekte nastane zmena, budeme o nej vedieť - môže sa týkať merateľných ukazovateľov, časového harmonogramu projektu, rozpočtu či financovania projektu
 • Priebežne dohliadame na dodržiavanie finančného harmonogramu projektu, kontrolujeme súlad rozpočtu projektu s jeho účtovnými dokladmi
 • Sledujeme plnenie vytýčených cieľov projektu počas jeho realizácie
 • Vypracujeme a odovzdáme kompletné monitorovacie správy (doplňujúce, výročnú a záverečnú) a údaje pre riadiaci orgán v správnych termínoch

Zaručujeme individuálny prístup k vašim požiadavkám

Na základe potrieb vášho podniku poskytneme dôkladný rozbor vašich zámerov. Pravidelne Vás budeme informovať o otvorených výzvach vhodných pre váš podnik a poukážeme na adekvátny zdroj financovania.

  Kontaktujte nás prostredníctvom formulára