Naše služby

Všetko, čo potrebujete vedieť o projektovom energetickom hodnotení

Energetické projektové hodnotenie je prvým z viacerých hodnotení hospodárnosti budovy. Vypracováva sa pri projektovaní budovy a je nevyhnutnou súčasťou projektovej dokumentácie predkladanej k žiadosti o stavebné povolenie.

Prečo ho potrebujete?

Okrem splnenia litery zákona pomáha investorovi, kupcovi alebo nájomníkovi získať reálnu predstavu o nákladoch na prevádzku budovy.

Zjednodušene povedané v rodinnom dome zaradenom do triedy C zaplatí užívateľ 3-násobok ceny tepla než v dome Á-čkovej triedy.

 

Čo posudzuje energetické hodnotenie?

Má za úlohu vyčísliť predpokladanú spotrebu energií v objekte. Hodnotí tepelnoizolačné vlastnosti obálky budovy a energetickú náročnosť budovy z hľadiska potreby tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540 (energetické kritérium), ale aj potreby energie na celkovú prevádzku budovy. Vzťahuje sa na novostavbu alebo na budovu po významnej obnove.

Čo obsahuje energetické hodnotenie?

Zahŕňa výber materiálu, tvar objektu, jeho orientácie na svetové strany. Tým predurčí jeho potrebu tepla a energie na prevádzku. Stanoví tak normalizovanú potrebu tepla. Hodnotí vykurovanie, prípravu teplej vody, vetranie a chladenie, zabudované osvetlenie. Projektant prostredníctvom projektového energetického hodnotenia pripraví budovu na zaradenie do predpokladanej kategórie v rámci energetických tried A-G. Posudok sa dá vyhotoviť opakovane s rôznymi materiálmi a konštrukciami. Investor si vďaka tomu môže porovnať a vybrať pre svoju budovu najpriaznivejšie konštrukčné a okenné systémy či vykurovacie sústavy.

Čo sa dozviete?

O zamýšľaných mesačných nákladoch na energie sa dozviete už pri vypracovaní projektového energetického hodnotenia. Všetky navrhnuté riešenia v hodnotení neskôr vyjdú najavo v energetickom certifikáte. Zodpovedný a profesionálny projektant navrhne také riešenia, ktoré prejdú nielen cez stavebné povolenie, ale aj cez kolaudačné konanie (súčasťou ktorého je energetický certifikát). Ak má novostavba rodinného domu dosiahnuť kategóriu A1, musí byť správne vypracované už prvotné projektové energetické hodnotenie. Preto je namieste vybrať si správnu spoločnosť, ktorá pozná zákonitosti všetkých etáp a pripraví prvotné hodnotenie projektu na prvýkrát optimálne.

    Kontaktujte nás prostredníctvom formulára