Naše služby

Energetický audit

Energetický audit je komplexná energetická analýza, alebo energetická stratégia podniku na základe ktorej môže manažment plánovať investície. Výsledkom auditu je informačná správa,  dokument, ktorý obsahuje navrhované opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti podniku.

Energetický audit je zároveň zákonná povinnosť pre veľké podniky. Je často vyžadovaný ako východiskový dokument alebo ako príloha pri žiadostiach o granty. Audit má platnosť 4 roky.

Ako sa vykonáva?

Audit spočíva v posúdení súčasného energetického stavu všetkých objektov a priestorov, ktoré využívate na podnikanie (všetky objekty, ktoré patria pod IČO firmy). Výsledkom auditu je navrhnutie opatrení, ktoré Vám prinesú zníženie energetickej náročnosti.

Naši odborníci systematicky zbierajú dáta o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energií. Na základe vstupných dát navrhnú nákladovo efektívne možnosti úspor energie v budove, skupine budov, priemyselnej či obchodnej prevádzke, alebo v zariadení na poskytovanie súkromných a verejných služieb.

Aký je postup?

Prvou časťou je zber dát. Pozostáva z podkladov od podniku o spotrebovaných energiách za posledné tri roky, využívaných technológiách, fotodokumentácie pri osobnej obhliadke, atď ? Posudzujeme obal budovy, vykurovanie, chladenie…
Na základe uvedených informácií navrhneme opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy a vyčíslime investičné náklady. Nevyhnutnou súčasťou je určenie návratnosti investícií.

Pre koho je audit povinný? Akým zákonom sa riadi?

Audit je povinný pre všetky veľké podniky s nutnosťou opätovne ho vykonávať každé 4 roky. Povinnosť zabezpečiť energetický audit vyplýva zo zákona č. 321/2014, § 14 o energetickej efektívnosti. Pri nesplnení povinnosti môže Slovenská obchodná inšpekcia udeliť sankcie do výšky €30 000, a to aj opakovane, až kým si podnik zákonnú povinnosť nesplní.

Untitled-1

Čo znamená pojem “veľký podnik”?

Pri skúmaní či ste veľký podnik, je hlavným kritériom počet zamestnancov. Podľa výkladu smernice Európskej komisie ste veľkým podnikom ak máte viac ako 250 zamestnancov. Veľký podnik môžete byť aj v prípade ak nemáte 250 zamestnancov, ale zároveň máte ročný obrat viac ako 50 mil. EUR a ročnú súvahu viac ako 43 mil. EUR.

Veľký podnik ste automaticky ak má štát (štátna inštitúcia) vo Vašej spoločnosti podiel aspoň 50%.

Pri skúmaní je potrebné počítať aj s partnerskými a prepojenými podnikmi. Ak Váš podnik vlastní podiely v inom podniku, alebo opačne, musia sa zohľadniť parametre všetkých. Napríklad, ak máte 200 zamestnancov a Vaša dcérska firma ďalších 70, dokopy máte nad 250 a preto ste veľkým podnikom.

Pýtate sa nás…

Nie som výrobný podnik, nevlastním nehnuteľnosti, ale mám viac ako 250 zamestnancov. Je mojou povinnosťou mať platný energetický audit?

Áno. Ak budovu nevlastníte, energetický audit posudzuje vybavenie, zariadenie, kancelársku techniku, spotrebiče, vozový park. Všetko, čo využíva nejaký druh energie:vykurovanie, chladenie, klimatizácie, osvetlenie, počítače, tlačiarne.

Určuje zákon lehotu, počas ktorej musí podnik aplikovať navrhované opatrenia vyplývajúce z auditu?

Nie, je  na rozhodnutí podniku, či a kedy opatrenia uvedie do praxe.


    Kontaktujte nás prostredníctvom formulára