Naše služby

Získajte štátnu dotáciu na rekonštrukciu Vášho rodinného domu

Plán obnovy rodinných domov počíta s rekonštrukciou najmenej 30 000 rodinných domov do konca roka 2026. Ministerstvo životného prostredia na tento plán vyčlenila viac ako 500 miliónov EUR.

Základné podmienky čerpania dotácie

 • Žiadateľ je len fyzická osoba, ktorá:
  • má na území SR trvalý pobyt, je spôsobilá na právne úkony,
  • vlastníkom, bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu
  • nebola právoplatne odsúdená za ekonomickú trestnú činnosť a korupciu
  • nemá nedoplatky na daniach, zdravotnom alebo sociálnom poistení
 • Podporené budú nehnuteľnosti, ktoré sú vedené na liste vlastníctva ako rodinný dom skolaudovaný pred rokom 2013
 • Zároveň je nevyhnutné, aby bola nehnuteľnosť zatriedená odborne spôsobilou osobou pri spracovaní projektovej dokumentácie, alebo energetického certifikátu, do kategórie rodinný dom.
 • Rodinný dom musi byť využívaný hlavne na bývanie:
  • Na podnikateľské účely sa smie využívať najviac na 10% celkovej podlahovej plochy
  • Na hospodárske účely najviac 20% kapacity rodinného domu

Aká je výška dotácie?

Dotácia pre bežného žiadateľa má dva základné stupne:

 • 14 000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou
 • 19 000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou

Tieto sumy môžu tvoriť maximálne 60 % skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Zvyšných 40% je potrebné zabezpečiť z vlastných zdrojov, resp. prostredníctvom pôžičky.

V prípade, že spĺňate nasledovné podmienky, môžete čerpať dotáciu do výšky 15 000€ na služby od platcov DPH, ktorá bude tvoriť až 95% oprávnených nákladov:

 • máte v osobnej starostlivosti dieťa do 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
 • ste osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
 • žijete v spoločnej domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím
 • ste osamelým rodičom, ktorý má v osobnej starostlivosti dieťa alebo
 • žijete v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou, resp. v spoločnej domácnosti tvorenej viacdetnou rodinou s viac ako 4 deťmi

V takomto prípade teda zaplatíte iba 5% z celkovej sumy oprávnených výdavkov.

Kedy môžem žiadať dotáciu a ako dlho môže trvať obnova?

O dotáciu môžete žiadať aj v prípade, že ste už s obnovou začali, ale preplatené budú iba práce, tovary a služby objednané po 1. februári 2020. 

Obnova môže trvať nanajvýš 8 mesiacov v prípade ohlášky odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade obnovy na základe stavebného povolenia je to do 12 mesiacov od doručenia oznámenia.

Na čo môžem dotáciu použiť?

Platí, že obnovou rodinného domu musíte dosiahnuť najmenej 30% úsporu na primárnej energii. Túto úsporu môžete dosiahnuť opatreniami v týchto kategóriách:

Skupina A – pri obnove sa musí použiť aspoň jedno opatrenie z tejto kategórie:

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešného plášťa
 • výmena otvorových konštrukcií
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Skupina B – inštalácia zdrojov energie:

 • tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, solárne kolektory
 • plynový kondenzačný kotol – za splnenia všetkých nasledovných podmienok, že je:
  a) súčasťou komplexnej obnovy
  b) na energetickom štítku zatriedený do energetickej triedy A
  c) v súlade s požiadavkami na ekodizajn
  d) zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja nahradený novým
  plynovým kondenzačným kotlom
  5. rekuperácia
  6. iný tepelný zdroj (napríklad elektrokotol)

Skupina opatrení C – zelená strecha
Skupina opatrení D – akumulačná nádrž na dažďovú vodu
Skupina opatrení E – inštalácia tieniacej techniky
Skupina opatrení F – odstránenie azbestu

Aké doklady budem potrebovať?

Množstvo príloh a dokladov sa líši v závislosti od toho, či k obnove potrebujete stavebné povolenie, alebo postačí ohláška. Podobne sa líši aj v prípade, že ste už rekonštrukciu realizovali.

Čo pre Vás zabezpečí EnEfekt?

Zabezpečíme pre Vás komplexný balík služieb pre získanie dotácie. Od konzultácie, cez energetickú certifikáciu, projektovú dokumentáciu, realizáciu, stavebný dozor až po spracovanie žiadosti.

Kontaktujte nás prostredníctvom formulára, emailu alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

Tím EnEfekt


Kontaktujte nás prostredníctvom formulára